Lisans Eğitimi

1.Yarıyıl
Ekonomi (2+0) 2
Ekonomi biliminin tanıtımı ve ekonominin önemini belirtmek, temel ekonomik kavramları açıklamak, güncel ekonomik konuları açıklamak ve tartışmak ve bu yola öğrencilerin görüşlerini genişleterek temel ekonomik kavramların açıklanması ve ekonomiyi tanımasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu derste kullanılan yöntem olarak öğrencilere sözlü ve görüntülü bilgiler verilerek, onların görme ve işitme yolu ile öğrenimlerini sağlamak, çeşitli güncel ekonomik konularda onlara ödevler sunum yapmalarını sağlamak, bazı güncel konularda öğrencilerin de görüşleri doğrultusunda tartışmalar yapmak şeklinde uygulanacaktır.

Meteoroloji (2+0) 2
Meteorolojinin tanımı, tarihsel gelişimi, bölümleri, klimatoloji istasyonları ve klimatolojik rasat, deniz meteorolojisinin programları ve faaliyetleri, meteorolojik parametreler, deniz suyu sıcaklığı ve ölçülmesi, deniz suyundaki sıcaklık değişimleri, atmosferik basınç, atmosferin önemi, katları, bileşimi oluşturan gazların özellikleri, basınç ölçüm aletleri, rüzgarlar, fırtınalar, rüzgarların sınıflandırılması, yönü, hızı ve ölçüm aletleri, izobarik sistemlerde rüzgar.

 Matematik I (2+0) 2
Fonksiyonlar: Fonksiyon tanımı, Fonksiyon çeşitleri, Logaritma fonksiyonu, Trigonometrik fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Bir fonksiyonun limiti, Trigonometrik fonksiyonların limiti, L’Hospital kuralı, Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, Türev ve türev alma kuralları, Trigonometrik fonksiyonların türevi, Logaritmik ve Üstel fonksiyonların türevi, Türevin geometrik yorumu ve Türevle ilgili maksimum minimum problemleri.

     Botanik (2+2) 3
Canlı ve cansız nedir? Canlı cansız arasındaki farklar, bitki ve hayvan arasındaki farklar, botanik nedir? Botanik ilminin kolları, sitoloji, protoplast, protoplazma, fiziksel ve kimyasal özellikleri, sitoplazma ve organeller, çekirdek, kromozomlar, ergastik maddeler (cansız kısım), hücre çeperi ve fiziksel kimya yapısı, hücre şekil büyüklüğü ve hücre bölünmesi, histoloji, dokuların sınıflandırılması ve tanıtımı, meristem dokular ve sürekli dokular, organografi, kök, gövde, yaprağın iç ve dış morfolojisi.

 Fizik (2+2) 3
Bu derste vektörler; parçacık kinematiği ve dinamiği, Newton yasalarının uygulamaları, iş güç, enerji, enerjinin korunması, lineer momentum, lineer momentumun korunması, çarpışma, merkezcil kuvvetler altında hareket konuları verilecektir.

Kimya (2+2) 3
Temel kavramlar, semboller, formüller, kimyasal reaksiyonlar, atomun yapısı, periyodik sistem ve özellikleri, bağlam ve moleküler geometri, gazlar, katıların incelenmesi, sıvılar ve çözeltiler, asit ve bazlar, redoks ve elektro kimya.

  Balık Üretimi (2+0) 2
Bu ders, pazarlanan deniz ve tatlı su ürünlerinin ticari çapta yetiştiriciliği ile ilgilidir. Yetiştirilen akvatik canlının üretim tipi ve fizyolojisine uygun su koşullarını da kapsamaktadır. Teorik ilkelerin yanı sıra pratik su kalite yönetim teknikleri tanıtılmaktadır.

Mesleki Uygulama (I. yy) (0+4) 0
Fakültenin ve Bölümlerin tanıtımı, Öğretim Elemanlarının tanıtımı, Su Ürünleri Mesleğinin ve kazanımlarının tanıtımı. Laboratuvarın tanıtımı ve laboratuvar bilgisinin kazandırılması.

Türk Dili I (2+0) 2
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2+0) 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi derslerini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros ateşkes antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın durumu, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, milli mücadele için ilk adım ve kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayi milliye ve Misak-ı Milli, TBMM’nin açılması, TBMM’nin istiklal savaşının yönetimini ele alması, Sakarya zaferine kadar mücadele, Sakarya savaşı ve büyük taarruz, Mudanya’dan Lozan’a.

Temel Yabancı Dil (İngilizce) (4+0) 4
Verb be: all forms and tenses, possessive adjectives, imperatives, guestion formation, Wh-? Guestions, indefnit article, singular and plural nouns, article: the, that/those, prepositions, of time/place, present, simple, past simple verb be, regular and irrgular verbs, future plans: (be) going to all forms, predictions: (be) going to all forms, present continuous: all forms, present perfect simple, defining and non-defining relative clauses, noun clauses, connectors, past perfect, writing skills: classify/correct mistakes, draft/write an in informaland application letter.

2.Yarıyıl

Ölçme Bilgisi (1+2) 2
Su ürünleri mühendisliğinin, geodezi kapsamındaki konuları esas alan temel derslerinden birisidir. Dersin kapsamında biyomühendisliğin yararlanacağı ölçme kavram ve değerlendirme konuları da öğrencilere aktarılacaktır.

Teknik Resim (1+2) 2
Teknik resimde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı; kalem, pergel takımı, gönyeler, T cetveli gibi araç-gereçlerin tanıtımı; resim kağıtlarının boyutları; standart yazı; çizgi tipleri; yazı alanı ve yazma işlemi; geometrik çizimler, daire içine eşkenar üçgen çizmek, daire içine kare çizmek, daire içine düzgün beşgen çizmek, daire içine altıgen çizmek, daire içine genel yöntemle çokgen çizmek, elips çizmek; görünüşlerin elde edilmesi, temel izdüşüm yöntemleri; perspektif, izometrik perspektif, eğik perspektif, konik perspektif; kesit, kesit tipleri, kesit görünüşlerde görünen ve görünmeyen kenarlar, kesit düzlemi ve tarama çizgileri, tam kesit, yarım, kademeli ve kısmi kesit; ölçüler ve ölçülendirme, ölçülerin gösterilmesi ve yazılması, ölçü rakamlarının yönü, ölçülendirmede kullanılan oklar, ölçülere eklenecek harfler ve semboller, ölçülendirme tipleri; perspektif görünüşü verilen cisimlerin izdüşümlerinin çıkarılarak ölçülendirmesi

Ekoloji (2+0)2
Bu ders kapsamında yapılan tüm öğretim etkinlikleri ile ziraat mühendisliği mesleki öğretisinin temel dayanağı olan bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılan agro-ekolojinin bileşenlerini (ekosistem ve besin döngüsü) tanımak, ekolojinin kavram ve kuramlarını (habitat, biotop) öğrenmek, sürdürülebilir tarımda ekolojinin korunmasını sağlamak, doğal ekosistemler ve agro-ekosistemler arasındaki farklılığı ortaya koymak, çevre faktörlerinin (klimatik, biyolojik ve topoğrafik) tarımdaki etkisini öğretmek hedeflenmiştir.

İlkyardım ve Dalma Tekniği (1+2) 2
İlk yardım dolabında bulunması gereken araç ve gereçler, şok’a karşı ilk yardım, boğulma, yakın boğulma, suda ilk yardım, kırıklarda ilk yardım, kalp durmasına karşı ilk yardım, suni solunum, kafa travmaları, yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım. Artan basınç,azalan basınç, SCUBA dalışları (aletli dalış), serbest dalışlar, vurgun, gaz embolizmi, azot narkozu. Karbondioksit, oksijen, karbonmonoksit zehirlenmeleri. SCUBA dalış malzemelerinin tanıtılması.(Elbise, BC, Maske, şnorkel, Tüp, Palet vs.)

Matematik II (2+0) 2
Belirsiz integral, integral alma kuralları, integrasyon metodları, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon metodu, basit kesirlere ayırma metodu, özel integrasyon alma metodları, belirli integral, belirli integralin tanımı ve kuralları, eğri altındaki alan hesabı, dönel cisimlerin hacimleri, yay uzunluğunun hesabı, geometri, üçgende açı ve uzunluk, üçgende alan hesabı, çokgenler (dikdörtgen, kare, eşkenar, dörtgen), katı cisimlerin alan ve hacimleri

Zooloji (2+2) 3
Zoolojinin tarihçesi ve kapsamı, canlıların fiziksel ve kimyasal yapısı, hücrenin yapısı ve işlevleri, hücrenin genel morfolojisi, hücre zarı, stoplazma ve içindeki orgeneller, dokular, hayvanlarda organ sistemleri ve işlevleri, metabolizma, enzim, beslenme ve vitaminler, sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım, sinir, endokrin ve üreme sistemleri, taksonomik ilkeler ve hayvanlarda sınıflandırma.

Bilgisayara Giriş (2+0)2
Bu ders bilgisayarın bilim dünyasındaki yeri hakkında genel bilgi vermekte, ilgili donanım ve yazılımları açıklamaktadır. Bilgisayara dayalı bilgi sistemlerinin prensipleri (veri girişi, veri değerlendirme, veri çıkışı ve depolama fazları, veri girişi işleme fazlarının tipleri, veri tabanı uygulamaları ve ilk adımlar).

Mesleki Uygulama (II. yy) (0+4) 0
Su ürünlerinin hammadde olarak kullanıldığı alanlar. Su Ürünleri üretim çiftliklerinin tanıtımı

Türk Dili II (2+0) 2
Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırma, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2+0) 2
TBMM’nin açılması, TBMM’nin istiklal savaşının yönetimi ele alması, Sakarya zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda mücadele, Mudanya’dan Lozan’a.

Temel Yabancı Dil (İngilizce) (4+0) 4
Can/can’t for ability, adjective position, possessive (‘s), have got /some/any like/love/hate+(verb)-ing connectors, adverbs and expressions of frequency, object pronouns, comparative adjectives, countable and uncountablenouns, how much…? How many…? numbers, alphabet, days of the week/months, countries, nationalities, telling the time, past perfect writing skills: classify/correct mistakes, draft/ write an informal and application letter, Reading skills: reading comprehension, Speaking skills: pronounciation and fluency practice, linking with connectors, etc, There will be two mid term exams, basically testing vocabulary, grammer and reading comprehension.
3. Yarıyıl

İstatistik (2+2) 3
Dersin amacı su ürünleri çalışmalarında istatistik metodların kullanılmasını öğrenciye göstermektir. İlk kısımda, balıkçılıkta kullanılan istatistik konular ve kavramlar açıklanacaktır. İkinci kısımda ise bazı deneme verileri kullanılarak istatistiksel testlerin kullanılması gösterilecektir, örneğin; örnekleme ve örnekleme teorisi gibi konular işlenecektir.

Balık Yemleri ve Teknolojisi (2+2) 3
Bu dersin içeriğinde, özellikle balık beslemede kullanılan yemlerin ve yem yapımında kullanılan ham maddelerin işlenmesi ve balık yemlerinin elde edilmesi anlatılmaktadır. Yem yapım sistemleri ayrı ayrı ele alınıp çalışma sistemleri değerlendirilmektedir.

Statik ve Mukavemet (2+2) 3
Mühendislik Mekaniği ve Mukavemet Su Ürünleri Müdendislerine balıkçılık sektöründe yer alan konstrüksiyon problemlerine çözüm getirme yaklaşımını ve diğer mühendislik diğer alanlardaki mühendislerle anlaşabilme olanağını sağlayan önemli temel bir derstir. Ders süresince öğrenciler, Statiğin temel prensiplerini, yapılarla ilgili problem ve çözümlerini, denge denklemlerinden yaralanarak yapılardaki reaksiyonların ve kuvvetlerin belirlenmesini ögrenirler. Bu statik ve mukavemet problemleri Su Ürünleri sektörünü de içine alan mühendislik alanındaki seçilmiş problemlere uygulanır. Bu ders sayesinde öğrenciye mühendislik problemlerini çözme yetisi kazandırılır.

Biyokimya (2+2) 3
Ders biyofiziksel kimya, biyoelementler, proteinler, nükleikasitler, karbonhidratlar, lipidler, Enzimler, koenzimler, vitamin, hormonlar ana başlıklarını içermektedir. Ders bu ana başlıkları kapsamıda destekleyen karbonhidrat ve lipid metobolizması ile organ ve dokuların özel biyokimyasal fonsiyonları bulunmaktadır.

Su Ürünlerinde Mekanizasyon (2+0) 2
Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinin dizaynı;havuz, kanal ve kafeslerin yapımı; boru sistemleri ve fonksiyonları; Su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılan mühendislik materyallerine giriş ve aynı zamanda su ürünleri yetiştiriciliğinde material problemlerinin mekanizmalarının konseptleri ve uygulamaları

Balık Üretiminde Su Kalitesi (2+0) 2
Bu ders, su kriterlerinin (su sıcaklığı, pH, karbondioksit ve çözünmüş oksijen, su sertliği ve tuzluluğu, amonyak, nitrit ve nitrat) önemi, etkileri ve kontrolü, ağır metal, pestisit, herbisit ve diğer kimyasal maddelerin zehirliliği, iç su ve deniz balıkları için aranan ideal su kalite standartlarına yönelik konuları kapsamaktadır.
Atay D. Pulatsü S. 2000. Su Kirlenmesi ve Kontrolü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın no: 1513, 466, Ankara, 2000.
Balık Anatomisi (2+2) 3
Bu ders, balık biliminin ilkelerini, özellikle yaşayan balıkların çeşitliliğini, başlıca balık gruplarının durumunu ve içeriğini, sınıflandırılmalarını, temel yapılarını ve ilişkilerini, klasik on vücut sisteminin karşılaştırmalı anatomilerinin açıklanmasını, tartışılmasını ve tüm balıklar dikkate alınarak yorumlanmasını kapsamaktadır.

Mesleki Uygulama (III. yy) (0+4) 0
Su ürünleri Araştırma Tesisi (SUART) ve bölüm laboratuarlarında yürütülen teknik uygulamalara katılım ve çalışmalar. Çeşitli işletme, arıtım tesisi ve akvaryum işletmelerine geziler.

Temel Yabancı Dil III (İngilizce) (4+0) 4
Zamanların kullanımı ve edilgen yapılar, teknik terimler. Su Ürünleri konularına yönelik çeviri teknikleri.

Beden Eğitimi (0+2) 0
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme; kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri

Müzik (0+2) 0
Temel nota bilgisine giriş, enstrümanların tanıtımı, müzik tarzlarının tanıtımı, kronolojik sıraya göre dönemler ve büyük besteciler hakkında bilgiler verilecektir.

Resim (0+2) 0
Yaşadığımız çevrede bulunan canlı ve cansız nesnelerin, ışık, perspektif, modern, klasik ve özgün çeşitli tekniklerle betimlenmesi süreci ve yöntemlerini kapsar.

4.Yarıyıl

Genetik (2+0) 2
Genetik ile ilgili genel bilgilerin açıklanması ve giriş, tarımsal faaliyet içerisinde genetik biliminin yeri ve öneminin vurgulanması, mitoz ve mayoz bölünmenin karşılaştırılmalı olarak anlatılması, Mendel genetiği, bağlantı ve crossing-over kavramlarının tanımlanması, Mendel genetiğinin etkileri veya gen etkileşimleri, eşeye bağlı (X kromozumu üzerinde bulunan) özelliklerin anlatılması, kantitatif genetik, kalıtım derecesi, genetik ilerleme ve seleksiyon üstünlüklerinin anlatılması, populasyon genetiği, kromozomların yapısı ve kromozom mutasyonları, DNA ve RNA moleküllerinin yapısı, DNA molekülünün replikasyonu (sentezi), transkripsiyon (genetik bilginin DNA molekülünden RNA molekülüne aktarılması), translasyon (Genetik bilginin RNA molekülünden proteinlere aktarılması), gen mutasyonları.

Akışkanlar Mekaniği (2+0)2
Akışkanlar Mekaniğin Temeli: Akışkanlar Mekaniğinin Temel Prensipleri, Birimler, Akışkanlar Mekaniği Terimleri. Akışkanların Statiği: Hidrostatik, Pascal ve Toriçelli Kanunları, Kaldırma Kuvveti, Balıkçılık Donamlarının Hidrostatik Özellikleri. Newtonyen Akışkanlar: Laminer ve Türbülanslı Akış Tipleri, Boru Akımları. Akışkanların Kinematiği: Reynolds, Süreklilik Denklemi, Akım Fonksiyonu, Bernoulli Denklemi. Debi Ölçme Yöntemleri: Açık Kanallarda Debi Ölçme Yöntem ve Uygulamaları. Su Pompajı: Pompa Tipleri, Pompaj Prensipleri ve Su Ürünleri Uygulamaları.

Su Omurgasızları (2+2) 3
Bu ders, Protozoa (tek hücreliler) ve Metazoa (çok hücreliler) alt alemlerine ait canlıların (Porifera, Cnideria, Ctenophora, Platyhelminthes, Rotatoria, Gastrotrichia, Bryozoa, mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata gibi) sistematik gruplandırmalarını, genel özelliklerini, serbest ve parazitik formların yaşam döngülerini kapsamaktadır.

Analitik Kimya (2+2) 3
Kimyasal analiz çeşitleri, suyun kimyasal analizdeki önemi, kimyasal bağlar, çözeltiler, çözelti derişimleri, çözeltilerin özellikleri, kimyasal tepkimeler, kimyasal denge, asit baz dengeleri, elektrolit çözeltilerde pH, hidroliz, tampon çözeltiler, suda az çözünen tuzlarda hetorojen dengeler, kantitatif analizde hata kaynakları ve giderilmesi, gravimetrik analiz, indikatörler, nötralimetri, redoks ve çöktürme tepkimelerine dayanan titrasyon yöntemleri.

Mikrobiyoloji (2+2) 3
Derste bakteriler hakkında genel bilgiler verilmektedir. Mikrobiyolojinin tarihi, mikroor ganizmaların kalasifikasyonu, bakterilerin morfolojisi ve anatomik yapısı, bakteri pigmentleri, bakterilerin kimyasal yapısı, bakterilerin boyanması, üremesi, antibiyogram testleri ve dezenfektanların bakteri üzerine etkileri anlatılmaktadır.

Su Ürünleri Mevzuatı (2+0) 2
Bu ders, balıkçılık ve su ürünleri üretimi, üretim yerleri ve korunması, su ürünlerinin değerlendirilmesi, pazarlanması, su ürünleri kredileri ve kooperatifler, su ürünlerinde eğitim ve araştırmaya yönelik kanun ve yönetmelikleri kapsamaktadır.

Su Ürünleri Ekonomisi (2+0) 2
Bu ders, denizel ortamda avcılık yoluyla gerçekleştirilen balıkçılığın ekonomisini kapsar ve geçen yirmi yıl içinde, balıkçılık ekonomisinin balıkçılık yönetiminde oynadığı rolün önemini göstermeyi amaçlar. Ders balıkçı teknelerinin gelir ve giderlerinin hesaplanmasını ve sosyo-ekonomik analizini kapsadığı gibi bu tür balıkçılığın ekonomik sürdürülebilirliğini de tartışır. Balıkçılık ekonomisi içinde, balıkçılık biyolojisi ve balıkçılık yönetimi bağlantısı açıklanmakta ve balıkçılık yönetimine balıkçılık ekonomistlerinin yaklaşımı üzerinde durulmaktadır. Ders, balıkçılığın ekonomik durumunun göz ardı edilerek yönetilmesinin mümkün olmadığını ortaya koymayı amaç edinmiştir.

Mesleki Uygulama (IV. yy) (0+4) 0
Balıklarda morfometrik ölçümler, balık işleme tesislerine teknik gezi. Deniz bilimleri hakkında video gösterimi. Balıklarda üreme zamanı ve tesbiti. Su ürünleri avcılığı ve işlemesi hakkında video gösterimi. Balıklarda otolit ile yaş tayini. Su ürünlerinde genetiğin önemi ve uygulaması. Balıklarda mide içeriği ve analizi gibi konulara ilişkin uygulamalar.

Temel Yabancı Dil IV (İngilizce) (4+0) 4
Su Ürünleri Mühendisliği ile ilgili mesleki metinlerin İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye çevirilmesi ile ilgili uygulamalar.

5.Yarıyıl

Oseonoloji (2+2) 3
Bu dersin ana konuları, oşinografinin tanıtımı, tarihsel gelişimi, yeryuvarı ve okyanusların genel özellikleri, jeolojik oşinografi, sedimentasyon, kimyasal, sinoptik, dinamik, fiziksel ve biyolojik oşinografi, denizel kaynaklar ve kullanımıdır.

Balık Fizyolojisi (2+2) 3
Dersin kapsamında farklı sistematik kategorideki balıkların organ ve sistemlerinin işlevleri ve etkileyen mekanizmalar bulunmaktadır. Konu başlıkları; beslenme fizyolojisi; kan ve dolaşım fizyolojisi; solunum fizyolojisi; üreme fizyolojisi, endokrin sistem, böbrek ve iyon fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi;hareket fizyolojisi ve davranış fizyoljisi olarak gruplandırılmıştır.

Plankton ve Üretim Tekniği (2+2) 3
Bu ders planktonun tanımı, fito-zooplanktonların taksonomik sınıfandırılması ve özellikleri, plankton populasyonlarının yapısı, plankton populasyonlarında zamansal ve yersel değişmeler, besleme ve üreme, plankton örneği alma, muhafaza ve analiz yöntemleri gibi konuları içermektedir. Aynı zamanda mikroalg, Spirulina yetiştiriciliği, Protozoa, Rotifer, Daphnia ve Artemia üretim tekniğine yöneliktir.

İç Su Balıkları ve Üretim Tekniği (2+2) 3
Bu ders, iç sularda bulunan balık türlerini, üremelerini, yumurta alımını ve kuluçka işlemlerini, yavru ve sofralık balık üretim tekniğini, havuz ve kafes yetiştiriciliğinde; çevre şartlarını, stoklama yoğunluğu ve beslemesini, doğal yemleri, gübrelemeyi, ekstansif, yarı entansif ve entansif balık yetiştiriciliğini, kapalı ve yarı kapalı dolaşım sistemlerini, polikültür balık yetiştiriciliğini kapsamaktadır.

Su Kirlenmesi ve Kontrolü (2+2) 3
Bu ders, su kirlenmesinin önemi ve kirlenme tiplerini (evsel, endüstriyel, tarımsal, termal, atmosferik, radyoaktif kirlenme, petrol, ağır metal, pestisit, deterjan kirlenmesi, asit yağmurları ve yetiştiricilikten kaynaklanan kirlenme) kapsar. Ülkemiz göl, akarsu, yer altı suları ve denizlerinde kirlenme durumu ve kontrolüne yönelik çalışmaları da içermektedir. Ayrıca çevresel etki değerlendirmesinin önemi vurgulanmaktadır.

Su Ürünlerinde Hijyen ve Kalite Kontrolü (2+2) 3
Hijyen ve sanitasyonun tanımı.Balık yetiştiriciliğinde,işleme teknolojisinde hijyen.Koruyucu kimyasalların tanıtımı ve kullanılışı. Su ürünleri işleme tesislerinde hijyen ve sanitasyonun önemi ve HACCP uygulaması ile ilişkisi. Hijyen ve sanitasyon için kullanılan kimyasal maddeler ve uygulama yöntemleri. Hijyen ve sanitasyonda kullanılan alet ve ekipmanlar. Çalışan personel hijyeni ve sağlığı. Gıda hijyeni. Böcek ve diğer zararlı hayvanların işleme fabrikalarından uzaklaştırılması ve kontrolü. İşleme fabrikalarında kullanılan su, buz ve kullanılan alet ve ekipmanın hijyen ve sanitasyonunun sağlanması. Kullanılacak kimyasalların gıda ve çevre açısından güvenliği. İşleme atıklarının fabrikadan uzaklaştırılmasının yönetimi.

Mesleki Uygulama (V. yy) (0+4) 0
Balık üretim tesislerine teknik gezi. Suda yaşayan organizmalarla kirlilik deneyleri, kirlilik deneylerinin türleri, deney ortamları ve deney araç gereçleri, deney organizmalarının özellikleri, deneylerde elde edilen sonuçların değerlendirilmesine yönelik uygulamalar.

6.Yarıyıl

Limnoloji (2+2) 3
Bu ders, iç sularda fiziksel, kimyasal dinamikler ve biyotik çevre ile bunlar arasındaki fonksiyonel ilişkilerine yöneliktir. Ders, göllerin orijinleri, ısı, ışık ve su hareketleri, iç sularda tuzluluk, suyun kimyasal özellikleri, plankton ve litoral topluluklar, sediment, bentos ve balık gibi temel konuları içermektedir. Göl ve baraj göllerinin yönetimi, göletler, akarsular, sulak alanlar ve acı suların özellikleri incelenmektedir.

Balık Biyolojisi (2+2) 3
Bu ders, ekonomik değeri olan balıkların populasyon dinamikleri veya stokları üzerinde yapılacak çalışmalar için balıkların avlanması, örneklenmesi ve saklanması, balıklarda tür ayrımı ve incelenmesi, yaş ve büyüme çalışmaları, üreme, göçler, besin ve beslenme alışkanlıkları, yumurta, larva ve yavru dönemlerinin tanınması, yumurta veriminin hesaplanması, balıklarda markalama ve etiketleme yöntemleri gibi temel konuları kapsamaktadır.

Ağ Materyali ve Yapım Tekniği (1+2) 2
Bu dersin amacı, ağ yapımında kullanılan lifleri, iplikleri ve halatları tanıtmaktır. Ayrıca ağların kesim hesabı ve donanımı gibi konuları içermektedir. Solungaç ağı, gırgır, trol ve dalyan ağlarına ait dizayn örnekleri verilmektedir.

Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği (2+2) 3
Bu ders, deniz balıklarının sistematiği, morfolojik, anatomik ve ekolojik özellikleri, Türkiye’de bulunan deniz balıklarının sınıflandırılması, üretimi yapılan deniz balığı türlerinin (kefal, mercan, mersin, sarı kuyruk balığı, yassı balık, yılan balığı, salmon, çipura, levrek ve gökkuşağı alabalığı) çevre istekleri, yumurta alımı ve kuluçka tekniği, larva, yavru ve sofralık balık yetiştiriciliği ve pazarlanmasına yöneliktir.

Su Bitkileri (2+2) 3
Bu ders, su bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılması, su ortamında ışık, sıcaklık ve basıncın etkileri, su bitkilerinde üreme, deniz ve tatlı su bitkilerinin kimyasal yapısı gibi konuları içermektedir. Ayrıca su bitkilerinin yapay üretimi, hasat yöntemi ve değerlendirilmesi, agar karaginin, fursellaran ve alginat gibi ekonomik öneme sahip deniz yosunu kolloidlerinin üretimi ve pazarlanması gibi konuları kapsar.

Araştırma ve Deneme Metodları (2+2) 3
İstatistik metotlarının, İstatistik dersinden sonraki ikinci seviyesi olan Araştırma ve Deneme Yöntemleri dersinde çeşitli deneme desenleri örneklerle açıklanmakta ve bu yöntemlerle, elde edilen verilerin analize hazırlanmaları ile analiz sonuçlarının yorumlanmaları anlatılmaktadır.

Mesleki Uygulama (VI. yy) (0+4) 0
Balıklarda morfometrik ölçümler, balıklarda meristik ölçümler. Su ürünlerinde biyotekloloji, örnek almada kullanılan araç gereçlerin kullanımı. Plankton sayım uygulaması. Ichtyo plankton, plankton örnekleri ve ayırımı, balıklarda üreme zamanı ve tesbiti. Teknik gezi.

Mezuniyet Tezi I (0+2) 0
Su ürünleri mühendisliği alanında sunum yapma ve tez hazırlama aşamasındaki önemli hususlar, kaynak tarama, değişik kaynaktaki bilgilerin derlenmesi, sonuç çıkartma ve değerlendirme tekniğine giriş konusunda bilgi verilir.

7. Yarıyıl

Balıkçı Gemileri ve Donanımı (2+0) 2
Bu ders, gemicilikte kullanılan terimlerin açıklanmasını, gemilerin tarihi gelişimi ve gemi tiplerini, geminin bölümleri ve gemicilikte kullanılan araçları, gemilerin sınıflandırılmasını, balık avcılığında kullanılan gemilerin yapı ve donanım özellikleri ve bakımını, balıkçı gemilerinin iç sularda ve denizlerde seyir yöntemleri ve uyması gerekli olan koşulları ile gemilerde balıkçılıkta kullanılan elektronik sistemlerin çalışma prensiplerini kapsamaktadır.

Akvaryum Balıkları ve Üretim Tekniği (2+2) 3
Bu ders, dünyada tropik, ılıman, soğuk sularda bulunan akvaryum balık türleri, akvaryum balıklarının identifikasyonu, sınıflandırılması, dağılımı, biyolojik özellikleri, üremeleri, akvaryumların dizaynı, bahçe havuzlarının dizaynı ve balıklandırılması, süs balıklarının üretim tekniği, beslenmeleri ve hastalıkları gibi konuları kapsamaktadır.

Balık Islahı ve Biyoteknolojisi (2+0) 2
Bu ders, kalitatif fenotipin yönetimi ve genetiği, kantiatif fenotipin yönetimi ve genetiği, cinsiyet dönüşümlü damızlık stok üretimi, kromozomal manipülasyon ve genetik mühendisliğini kapsamaktadır.

Balık Üretim Tesisleri ve Planlaması (2+0) 2
Bu ders; su ürünleri yetiştiriciliğinin tarımdaki yeri, gelişim süreci ve sorunları, su ürünleri yetiştiriciliğinin Türkiye ve dünyada su ürünleri yetiştiriciliği, balık üretim sistem ve tesislerinin sınıflandırılması, üretim tesislerinde su ve arazi plânlaması, ekipman seçimi, deniz ve tatlı su kuluçkahanelerinin plânlaması, larva ve yavru yetiştirme ünitelerinin plânlaması, besi tesislerinin plânlaması, hasad, sınıflandırma ve taşımanın plânlaması, yetiştiriciliği etkileyen ekonomik faktörler, üretim sistemleri ve tesislerinin teknik ve ekonomik plânlaması konularını kapsamaktadır.

Kabuklu Su Ürünleri ve Üretim Tekniği (2+2) 3
Bu ders, kabuklu su ürünlerinin sistematiği, morfolojik, anatomik ve ekolojik özelliklerine yöneliktir. Kabuklu su ürünleri üretimi, deniz karidesi, tatlı su karidesi, deniz ve tatlı su istakozu, midye ve istiridye gibikabuklu su ürünlerinde yumurta alımı, kuluçka teknikleri ve kuluçkadan sofralık boya kadar yetiştiriciliği kapsamaktadır.

Populasyon Dinamiği (3+0) 3
Bu derste; balık populasyonlarında biyoistatistik ve örnekleme, avcılık ve biyolojik istatistikler, balıkçılık kaynaklarını değerlendirme etütleri, balık populasyonlarında yaş ve büyümenin matematik modellerle incelenmesi, ölüm oranının tahmini, populasyon büyüklüğünü tahmin metotları, yeni birey katılımının tahmini, yeni birey başına verim ve sürdürülebilir verimin tahmini, üretimin tahmini, avlama araçlarının seçiciliği ve balıklarda yıl-sınıfı analizleri konuları verilmektedir.

Seçmeli Ders (3+0) 3

Sualtı Dünyası ve Dalma Teknikleri (3+0) 3
Su altı canlı yaşamını daha yakından tanıma, dalma tekniği öğrencilerin meslek yaşamlarında sıkça karşılaşacakları su altında kalma, ilerleme ve yaşamı sürdürmenin teknikleri, teorik ve uygulamalarla öğretilecektir. Su altında kullanılan teçhizat ve ekipmanın tanımı ve kullanımı, su altı tehlikeleri, aletli ve serbest dalış tekniği gibi temel konular bu ders içinde yer alacaktır.

Mezuniyet Tezi II (0+2) 0
Su ürünleri mühendisliği alanında sunum yapma ve tez hazırlama aşamasındaki önemli hususlar, kaynak tarama, değişik kaynaktaki bilgilerin derlenmesi, sonuç çıkartma ve değerlendirme tekniği konusunda edinilen bilgiler rapor haline getirilir. Görsel sunum teknikleri uygulaması yapılır.
8. Yarıyıl

Avlama Tekniği (2+2) 3
Bu ders, olta ballıkçılığı, tuzak ve pinterler, dalyan avcılığı, sürütme ağları, çevirme ağları, daldırma ağları ile avcılık, solungaç ve fanyalı ağlar, balıkçılık makineleri, elektrik ve ışıkla avcılık, balık bulucular, sonar ve ekosounder gibi konuları kapsamaktadır.

Balıkçılık Yönetimi (2+0) 2
Bu ders; balıkçılık yönetiminin tanımı, önemi, işlevi ve temel unsurları, balıkçılık yönetiminin temel kuralları ve bunları etkileyen faktörleri, balıkçılığın düzenlenmesinde stokların korunması, balıkçılığın ve balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilirliği, balıkçılığın düzenlenmesinde uygulanan teknik, taktik ve stratejiler, balıkçılık yönetim sistemleri ve temel dayanakları, tek tür ve çok türün avcılığında yönetim uygulamaları, iç su balıkçılık kaynaklarının yönetimi, münhasır ekonomik zon uygulaması ve sorunları, paylaşılan stoklar ve sorunları, uluslar arası balıkçılık kaynaklarının yönetimi, entegre kıyı yönetiminde balıkçılığın rolü, balıkçılık politikaları ve AB ortak balıkçılık politikası ile Türkiye’deki balıkçılık yönetimi programları konularını kapsamaktadır.

Balık Hastalıkları (2+2) 3
Bu ders, ekonomik önemi olan ve yetiştiriciliği yapılan balıklarda görülen bakteriyel, viral, paraziter ve fungal hastalıklar, çevresel koşullara ve beslenmeye bağlı hastalıkları kapsamaktadır. Ayrıca hastalıkların etiyolojisi ve teşhisi ile koruma ve tedavi yöntemlerini içermektedir.

Su Ürünleri Proje Hazırlama Tekniği (2+0) 2
Bu ders; Türkiye’deki su ürünleri yatırımlarının mevcut durumu, teknik, yapısal ve ekonomik özellikleri, su yatırımlarında yasal prosedür, AB kriterleri ve HACCP, saha incelemeleri ve ön fizibilite etüdleri, ön izin alınmasında gerekli işlemler, sektöre uygulanan sübvansiyon, teşvik ve desteklemeler, esas fizibilite etütleri, proje hazırlama dispozisyonu ve proje belgeleri, projenin üretim tekniği, su, havuz, kafe ve arazi planlaması, yatırımın mali ve ekonomik özellikleri, yatırımın sosyal, çevresel ve teknik değerlendirme kriterlerini kapsamaktadır. Örnek bir su ürünleri yatırımının projelendirilmesi dersin tamamlayıcı parçasıdır.

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (2+0) 2
Bu ders, su ürünleri işleme teknolojisinin önemini, su ürünlerinin muhafaza prensiplerini, taze balığın muamele ve saklanmasını, genel muhafaza ve işleme metotlarını (dondurma, soğutma, tuzlama, konserve, kurutma, dumanlama) ve balık unu ve balık yağı teknolojisini kapsamaktadır.

Balık Besleme (2+0) 2
Bu ders, balıkların besin maddeleri ihtiyaçlarını, balık rasyonlarında kullanılan yem maddelerini, rasyon düzenleme, yem yapım teknolojisi ve yem yapım tekniklerini kapsamaktadır.
Seçmeli Ders (3+0) 3

Akvaryum Dünyası (SEÇ) (3+0) 3
Ders sularda yaşayan bitki ve hayvanları yaşam alanımız olan iç mekanlara taşıyan akvaryumu konu etmektedir. Akvaryum bir hobidir. Akvaryum yaşayan bir sistemdir. Bu kontrollü modeli sağlıklı ve bizi mutlu edecek şekilde nasıl kurarız ve nasıl sürdürebiliriz? Bu ders akvaryum dünyası ile ilgili akla gelecek tüm soruları cevaplamayı ve tecrübeleri paylaşmayı amaçlamaktadır.

Mezuniyet Tezi III (0+2) 0
Su ürünleri mühendisliği alanında sunum yapma ve tez hazırlama aşamasındaki önemli hususlar, kaynak tarama, değişik kaynaktaki bilgilerin derlenmesi, sonuç çıkartma ve değerlendirme teknikleri konusunda bilgi sahibi olan öğrenci görsel ve yazılı formatta sunum hazırlar ve sunar.